Brand Logo

PrivacyVerklaring

 

Drukkerij W. Weyts is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:
• Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
• Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
• Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.
Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met Drukkerij W. Weyts via info@drukkerijwweyts.be.

DEEL I.                  Verwerkingsverantwoordelijke
De betrokken gegevens worden verwerkt door Drukkerij W. Weyts, Kloosterstraat 88, 2990 Wuustwezel. Drukkerij W. Weyts wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Drukkerij W. Weyts instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot:

Drukkerij W. Weyts
Kloosterstraat 88
2990 Wuustwezel
Ondernemingsnummer: BE 0627 257 131
Tel: 0475 59 33 98
E-mail: info@drukkerijwweyts.be

DEEL II.                Doeleinden van de verwerking
De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor directe marketingdoeleinden worden aangewend.
U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid te controleren. Onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens kan u steeds doen verbeteren. Om deze informatie aan te passen of te wijzigen kunt u zich per e-mail wenden tot info@drukkerijwweyts.be.
Drukkerij W. Weyts verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.
Drukkerij W. Weyts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bezoek aan onze website
Drukkerij W. Weyts maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Drukkerij W. Weyts in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Drukkerij W. Weyts in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken. Meer informatie over hoe je de instellingen kunt aanpassen en cookies kunt verwijderen, verschilt per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

DEEL III.                Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
Uw rechten
Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die Drukkerij W. Weyts uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@drukkerijwweyts.be vragen:

• Recht van inzage
U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens. U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via Drukkerij W. Weyts ontvangen.
• Recht op rectificatie
U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
• Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wissen indien
◦ ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze door Drukkerij W. Weyts werden verzameld of verwerkt;
◦ u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
◦ u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
◦ de persoonsgegevens onrechtmatig door Drukkerij W. Weyts worden verwerkt;
◦ dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
◦ de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).
• Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken indien
◦ u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist;
◦ de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet;
◦ Drukkerij W. Weyts deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Drukkerij W. Weyts zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
• Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Drukkerij W. Weyts berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.
• Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens
Drukkerij W. Weyts stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Drukkerij W. Weyts u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Wijzigingen
Drukkerij W. Weyts behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring / juridische verklaring aan te passen.
info@drukkerijwweyts.be